♦️مسئله این است که باری از روی دوششان برداریم کم یا زیاد بودن مبلغ مهم نیست.مشارکت ما درکنار هم مهم است...

بیشتر